Dziêki historii mia³em ciekawe - a s±dzê, ¿e tak¿e warto¶ciowe - ¿ycie.
(T. Strzembosz, W stronê zachodz±cego s³oñca. ¯yciorysy wpisane w polsk± historiê, Warszawa 2003, s. 219)

CELAMI FUNDACJI S¡:

  • inicjowanie, organizowanie i wspieranie przedsiêwziêæ naukowych i badawczych, pozwalaj±cych na dotarcie do wiedzy o zdarzeniach minionych, w szczególno¶ci badañ ¼ród³owych w zakresie najnowszej historii powszechnej, w tym historii Polski,
  • inicjowanie, organizowanie i promowanie dorobku badawczego m³odych, utalentowanych historyków, w tym informowanie o najnowszych odkryciach i wynikach tych badañ,
  • promowanie rzetelnego i obiektywnego ukazywania historii, na podstawie ¶wiadectw bezpo¶rednich, ¼róde³ pisanych oraz wyników badañ nauk pomocniczych historii.

W pierwszym okresie swojej dzia³alno¶ci Fundacja koncentruje siê na organizacji i popularyzacji konkursu - Nagrody im. Tomasz Strzembosza. Nagroda w wysoko¶ci 20 ty¶. z³. przyznawana bêdzie co roku, za najlepsz± debiutanck± ksi±¿kê dotycz±c± najnowszej historii Polski.

:: AKTUALNO¦CI ::

RUSZY£A XI EDYCJA KONKURSU O NAGRODÊ :: Styczeñ - 2019 r.

Z przyjemno¶ci± informujemy, ¿e nasza Fundacja im. Tomasza Strzembosza wraz z Instytutem Studiów Politycznych PAN rozpoczê³a przyjmowanie zg³oszeñ ksi±¿ek do tegorocznej edycji konkursu. Przypominamy, ¿e do konkursu mo¿e zostaæ zg³oszona ksi±¿ka debiutancka b±d¼ druga ksi±¿ka w dorobku autora, wydana w roku poprzedzaj±cym edycjê konkursu. Kwalifikowane bêd± wy³±cznie ksi±¿ki napisane oryginalnie w jêzyku polskim. Propozycje ksi±¿ek do Konkursu mo¿na zg³aszaæ do 30 kwietnia 2019 r. na adres: ISP PAN ul. Polna 18/20 00-625 Warszawa z dopiskiem "Nagroda im. Tomasza Strzembosza", b±d¼ poczt± elektroniczn± na adres: sekretariat@fundacjastrzembosza.pl . W zg³oszeniu prosimy konieczne o podanie tytu³u ksi±¿ki, jej tematyki, imienia i nazwiska autora, nazwy wydawnictwa i daty wydania. W przypadku zg³oszeñ przesy³anych poczt± bêdziemy tak¿e wdziêczni za za³±czenie dwóch egzemplarzy zg³aszanej przez Pañstwa ksi±¿ki. Szczegó³y dotycz±ce regulaminu Konkursu znajduj± siê w sekcji "O Nagrodzie".

DR WITOLD BAGIEÑSKI LAUREATEM Z 2018 :: 11 wrze¶nia 2018 r.

11 wrze¶nia 2018 r. o godz. 16.00 w Centrum Edukacyjnym IPN im. Janusza Kurtyki "Przystanek Historia" (ul. Marsza³kowska 21/25) odby³a siê uroczysto¶æ wrêczenia kolejnej, ju¿ dziesi±tej Nagrody im. prof. Tomasza Strzembosza dla autorki/autora najlepszej ksi±¿ki dotycz±cej najnowszej historii Polski. W tym roku Jury przyzna³o nagrodê w wysoko¶ci 20 tys. z³otych za ksi±¿kê: 581-298-4397, tom 1-2, Wydawca: Instytut Pamiêci Narodowej (Warszawa 2017), której autorem jest dr Witold Bagieñski. Ksi±¿ka ta jest pok³osiem doktoratu pomy¶lnie obronionego przez Autora w pa¼dzierniku 2014 r. w Instytucie Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk. Promotorem w przewodzie by³ prof. dr hab. Tadeusz Wolsza.

_

POLECAMY UWADZE :: >>>

(727) 323-5460 tea girl 646-889-4286 579-737-7300 716-380-4531 8007967689